1. My slide caption text
  2. My slide caption text
  3. My slide caption text

Plants by Family

Scientific Name Synonym Family
Celastrus PANICULATUS Willd. Catha paniculata Scheidw.
Celastrus alnifolius D.Don
Diosma serrata Blanco
Euonymus euphlebiphyllus Hayata
Celastraceae