1. My slide caption text
  2. My slide caption text
  3. My slide caption text

Plants by Family

Scientific Name Synonym Family
Strychnos potatorum L. f. Strychnos heterodoxa Gilg
Strychnos stuhlmannii Gilg
Loganiaceae
Strychnos NUX-VOMICA L. Strychnos nux-vomica var. oligosperma Dop
Strychnos spireana Dop
Loganiaceae