1. My slide caption text
  2. My slide caption text
  3. My slide caption text

Plants by Family

Scientific Name Synonym Family
Cheilosoria tenuifolia (BURM. F.) TREVIS. Acrostichum tenue Retz.
Cassebeera tenuifolia (Burm. f.) J. Sm.
Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw.
Notholaena semiglabra Kunze
Cheilanthes tenuifolia Swartz
Polypodiaceae